PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG ANH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS NGUYÊN KHÊ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc. Số: /BC – THCS NK. ...